Regulamin świadczenia usług.

 1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin.
 2. Użytkownik – Osoba bądź firma, korzystająca z usług firmy DUE poprzez serwis LUAHOSTING.
 3. Konto – usługi które wybrał Użytkownik podczas rejstracji.
 4. Rejestracja i utrzymanie kont Lua i Pro jest bezpłatna. LUAHOSTING zastrzega sobie prawo do emisji reklam na stronach Użytkowników tych planów oraz wysyłanie reklam na wskazany podczas rejestracji adres email.
 5. Konta Vip których, termin aktywności zostanie przekroczony zostaną zablokowane na 14 dni, a następnie po tym okresie usunięte bezpowrotnie.
 6. Dostęp do niektórych funkcji w planach Lua i Pro jest możliwe tylko po uprzednim zweryfikowaniu konta. Weryfikacja konta polega na podaniu unikalnego kod dostępu.
 7. Weryfikacja konta nie jest obowiązkowa.
 8. LUAHOSTING zastrzega sobie prawo do cofnięcia weryfikacji, w przypadku użytkowników, którzy łamią jakikolwiek zapis regulaminu.
 9. Koszt uzyskania kodu weryfikacyjnego nie będzie zwracany w przypadku cofnięcia weryfikacji, usunięcią bądź zablokowania konta.
 10. Opcja upgrade (dostępna pod adresem http://www.luahosting.pl/?w=upgrade) pozwala w każdej chwili na powiększenie parametrów konta o nowe opcje, a także na przejście na wyższy plan hostingowy.
 11. Opłata za przedłużenie planu Vip o kolejny okres aktywności, naliczana jest wg aktualnego cennika na stronie http://www.luahosting.pl/?w=upgrade
 12. Parametry dodatkowe, są to dodatkowe: baz danych, konta ftp, kont e-mail oraz domeny, które zostały aktywowane poprzez opcję upgrade.
 13. W przypadku kont, których aktualny plan to Lua lub Pro, zakupienie aktywności konta o kolejny okres, powoduje automatyczne przejście na Plan VIP i zaprzestanie wyświetlania reklam na stronie Użytkownika. Okres ważności takich kont jest równy okresowi na który został opłacony.
 14. W przypadku gdy nowe dopuszczalne parametry konta zostały przekroczone, ze względu na ponadplanowe wykorzystanie je przez Użytkownika. Użytkownik zobowiąże się na zwolnienie zasobów, które mu nie przysługują - w ciągu 7 dni od daty wysłania maila powiadamiającego o tym fakcie.
 15. Każdorazowe skorzystanie z opcji upgrade lub weryfikacji konta, oznacza akceptację aktualnych zapisów w regulaminie i zrównanie parametrów konta z tymi przedstawionymi na stronie http://www.luahosting.pl/?w=rejestracja dla danego planu. Konto Użytkownika, zostanie powiększone, o parametry, które użytkownik nabył jako parametry dodatkowe jeżeli tak wynika z regulaminu usługi.
 16. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji także handlowych od LUAHOSTING oraz jej partnerów na wskazany w panelu administracyjnym adres e-mail.
 17. Całkowita powierzchnia określa dostępną powierzchnię dyskową dla wszystkich usług konta: HTTP, FTP, MySQL oraz poczty.
 18. Miesięczny transfer danych to wyznaczony przez LUAHOSTING w momencie rejestracji lub upgrade konta, limit ruchu z i do konta użytkownika w okresie jednego miesiąca kalendarzowego.
 19. Całkowity transfer danych to miesięczny transfer danych, pomnożony przez ilość miesięcy na które zostało aktywowane konto VIP.
 20. Okres aktywności konta, określa termin, do którego LUAHOSTING zobowiązuje się świadczyć usługi dla Użytkownika, pod warunkiem, że ten nie wykorzysta przypisanego dla jego konta całkowitego transferu danych oraz nie łamie postanowień regulaminu.
 21. LUAHOSTING zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika w przypadku wykorzystanie miesięcznego transferu danych do końca bieżącego miesiąca kalendarzowego.
 22. Wykorzystanie systemów Proxy lub innych mających na celu ukrycie prawdziwego adresu IP użytkownika, rejestrującego konto lub logującego się do panelu administracyjnego jest zabronione.
 23. LUAHOSTING zastrzega sobie prawo do limitowania zapytań do serwera MySQL do dwóch jednoczesnych zapytań oraz 10000 zapytań na godzinę na Użytkownika.
 24. LUAHOSTING zastrzega sobie prawo do limitowania liczby wysłanych maili za pomocą skryptów PHP.
 25. LUAHOSTING zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu użytkownikom do rejestracji kont lub logującym się do panelu administracyjnego z innej klasy adresowej niż polska.
 26. LUAHOSTING zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia kont typu Lua lub Pro w przypadku:
  • - nie odebrania przesyłki email nadanej z adresu info@lua.pl lub info@luahosting.pl
  • - braku aktualizacji głownej strony użytkownika (nazwa.lua.pl) lub informującej o statusie "strona w budowie" w ciągu 30 dni od daty rejestracji
  • - publikowania materiałów,linków, generatorów kluczy lub sum kontrolnych do treści łamiących prawo autorskie
  • - sprzedawania, odsprzedawania i wynajmowania miejsca i kont na serwerze LUAHOSTING
  • - nieaktualnego adresu email
  • - udostępniania materiałów lub wykonywania czynności, będących niezgodnymi z prawem polskim
  • - publikowania materiałów lub linków do serwisów zewnętrznych oferujących leki,gry hazardowe i usługi z nimi związane
  • - zbierania lub wyszukiwania informacji i danych o innych użytkowania tego serwisu
  • - zakładania kont w celu, utworzenia i wykorzystwania wyłącznie jako serwer FTP i/lub SMTP
  • - publikowania i umieszczania materiałów nacechowanych dużą brutalnością, treści erotycznych, pornograficznych oraz powszechnie uznanych za obraźliwe
  • - tworzenia stron typu doorway lub bezpośrednich przekierowań na inne strony poza serwery LUAHOSTING
  • - konta których pierwotna zawartość ftp nie została zmieniona przez okres 30 dni od daty zarejestrowania konta.
  • - blokowanie lub zmiana pozycji reklam wstawianych przez LUAHOSTING
 27. LUAHOSTING zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika, który wykorzystuje swoje kont niezgodnie z prawem, regulaminem lub zasadami netykiety, instaluje oprogramowanie, które zakłóca współużytkowanie zasobów serwera przez innych użytkowników, zagraża bezpieczeństwu innym współużytkownikom serwisu LUAHOSTING oraz konta, które posiadają nieprawdziwe dane rejestracyjne (wszystkie dane podawane podczas rejestracji konta).
 28. LUAHOSTING zastrzega sobie prawo do zapisywania i przechowywania informacji na temat aktywności użytkownika na stronach LUAHOSTING oraz wszystkich jego usługach.
 29. LUAHOSTING zastrzega sobie prawo do udostępnienia wszystkich danych dotyczących użytkownika wraz z danymi rejestracyjnymi organom ścigania na wypadek takiej prośby ze strony: policji, prokuratury, czy ABW.
 30. LUAHOSTING ma prawo do wprowadzenia przerw w dostępie do panelu administracyjnego bez powiadomienia.
 31. LUAHOSTING nie jest zobowiązany do udzielenia pomocy w zakresie instalacji i konfiguracji oprogramowania którego nie jest autorem.
 32. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści publikowana na łamach jego strony WWW, serwera FTP, materiałów przesłanych za pomocą jego poczty oraz straty spowodowane brakiem odpowiednich zabezpieczeń jak również instalowanego oprogramowania równierz poprzez preinstalator.
 33. Użytkownik ma prawo do uruchamiania na swoim koncie oprogramowania nie dostarczonego przez LUAHOSTING, o ile jego działanie nie utrudnia korzystania z serwera innym użytkownikom. LUAHOSTING nie jest zobowiązany do przystosowania konfiguracji serwerów do umożliwienia uruchamiania oprogramowania dostarczonego przez Użytkownika.
 34. Użytkownik, który rejestruje nowe konto Vip z pominięciem opcji upgrade, ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 10 dni od momentu zaksięgowania pełnej opłaty przez Użytkownika, bez wskazania przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno zostać dostarczone do LUAHOSTING w formie pisemnej na adres jego siedziby. W przypadku odstąpienia od Umowy, Użytkownik musi wskazać numer konta bankowego, na które ma zostać dokonany zwrot wpłaconych pieniędzy.
 35. LUAHOSTING zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia oraz w formie pisemnej dostarczy Użytkownikowi rozstrzygnięcie.
 36. LUAHOSTING zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu oraz swojej oferty. Nowy regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na tej stronie.
 37. Wszelkie spory, wynikłe pomiędzy Użytkownikem a LUAHOSTING, których nie uda się załatwić polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby LUAHOSTING.
 38. Wrocław, 16.07.2008

 • Ostatnia modyfikacja tego dokumentu:
 • Wtorek, 8 Lipca 2008 roku